27 november 2020 Gebruikers online: 22
Agenda
Bonthuis en Vaartjes

Speelplaatsen en groen in centrum zijn veilig

Geplaatst op: 13 maart 2017

Vier openbare speelplaatsen en groenstroken in de binnenstad van Hasselt kunnen zonder beperking worden gebruikt als speelplaats. Uit onderzoek is gebleken dat op de speelplekken geen verontreinigingen aanwezig zijn die een risico vormen voor spelende kinderen. De GGD heeft deze conclusie bevestigd. De provincie liet de speelplekken en groenstroken uit voorzorg onderzoeken, nadat uit gemeentelijke informatie was gebleken dat ze mogelijk risicovolle verontreinigingen bevatten. Dit blijkt dus niet het geval.

In met name oude binnensteden kan door het eeuwenlange menselijke gebruik  bodemverontreiniging optreden. Het betreft verontreinigingen die verspreid in grotere gebieden her en der aanwezig zijn en die zich niet of nauwelijks via het grondwater verplaatsen (zogenaamde diffuse bodemverontreiniging). Dit soort verontreinigingen komen in alle gemeenten voor, maar onderzoek op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten gaf aan dat in Hasselt mogelijk sprake is van hogere gehalten dan in andere gemeenten. Vanuit zorgvuldigheid en op basis van de afspraken in het Convenant bodem & ondergrond 2016-2020 heeft de provincie nu beter in kaart gebracht in welke mate sprake is van bodemverontreiniging, specifiek in gebieden waar kinderen spelen in de openbare ruimte.

Uitgevoerd onderzoek

In oktober 2016 zijn bij de onderzochte terreinen boringen gedaan en bodemmonsters onderzocht door het adviesbureau Econsultancy. Het bodemonderzoek is uitgevoerd op terrein Bolwerk, Justitie Bastion, Van Nahuysweg en in het van Stolkspark in Hasselt. Begin januari 2017 zijn de definitieve rapporten geleverd. Op basis van deze rapporten heeft de GGD bekeken of er risico’s zijn voor het gebruik van de speelplaatsen.

 

Resultaten

Uit de bodemonderzoeken blijkt dat alle onderzochte locaties zonder beperkingen gebruikt kunnen worden als kinderspeelplaats. Dit heeft de GGD bevestigd. De resultaten van de bodemonderzoeken, evenals het advies van de GGD, staan op www.overijssel.nl/thema’s/bodem.

Gepubliceerd door Erik Driessen

Reacties zijn gesloten.

Nightstore